Trung ương sẽ giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị khóa mớiHội nghị Trung ương 14 (khóa XII) khai mạc sáng 14/12, sẽ tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện và giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Diễn ra trong 7 ngày, từ 14 đến 20/12, Hội nghị Trung ương 14 (khóa XII) sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội đảng bộ các cấp, của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội và cán bộ, đảng viên, nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị cũng giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; dự thảo quy chế bầu cử, quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, Trung ương cho ý kiến vào các báo cáo nhiệm kỳ khóa XII, gồm: Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương; tổng kết thực hiện quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tổng kết thực hiện quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương…

Phát biểu khai mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói Hội nghị lần này là một trong những hội nghị cuối cùng của khóa XII. Với nội dung chương trình nêu trên, Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bàn nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Từ trái qua: Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tại Hội nghị Trung ương 14, sáng 14/12.

Về công tác nhân sự, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết, tại Hội nghị Trung ương 13 vừa qua (tháng 10/2020), Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia uỷ viên Trung ương chính thức, uỷ viên Trung ương dự khuyết và uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ngay sau Hội nghị Trung ương 13, căn cứ vào kế hoạch xây dựng phương án nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ý kiến phát hiện, giới thiệu của Ban chấp hành Trung ương, kết quả thẩm định của các cơ quan chức năng và đề xuất của Tiểu ban Nhân sự, ngày 20/11, Bộ Chính trị đã xem xét, thảo luận và bỏ phiếu quyết định phê duyệt Quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, tham khảo công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số khóa gần đây về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, cơ cấu, độ tuổi, cách làm và những hạn chế, bất cập, các bài học kinh nghiệm được rút ra, làm cơ sở để xây dựng Đề án về phương hướng công tác nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Căn cứ vào tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới và thực tế đội ngũ cán bộ hiện có, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã họp nhiều lần, “xem xét một cách dân chủ, khách quan, toàn diện; rà soát chặt chẽ, kỹ lưỡng, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án nhân sự theo đúng phương hướng, quy trình công tác nhân sự đã đề ra”.

Tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo Trung ương về kết quả việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII (về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, quy trình phát hiện, giới thiệu và cách làm). Sau đó, Trung ương sẽ thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

“Việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII là công việc tiếp nối, kế thừa của công tác quy hoạch cán bộ, rất hệ trọng và liên quan đến thành công của Đại hội XIII của Đảng và sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Ông đề nghị từng Ủy viên Trung ương “nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ tờ trình của Bộ Chính trị và các tài liệu nhân sự có liên quan, suy nghĩ cân nhắc thận trọng, đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia – dân tộc lên trên hết, trước hết”.

Đồng thời, từng Ủy viên Trung ương cần “thảo luận thật kỹ, cho ý kiến một cách thẳng thắn, trách nhiệm, tạo sự đoàn kết và thống nhất cao trong việc bỏ phiếu quyết định giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII”.

Về dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói, các cơ quan chức năng của Trung ương đã tập hợp, tổng hợp, phân loại các ý kiến đóng góp từ hơn 1.400 trang của đại hội đảng bộ các cấp, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, nhân dân và xây dựng thành báo cáo tổng hợp chung với gần 200 trang.

Phần lớn các ý kiến cho rằng, dự thảo các Văn kiện “được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, thận trọng, kỹ lưỡng, có sự đổi mới, bảo đảm chất lượng”; có nhiều điểm mới; thể hiện tầm cao trí tuệ của Đảng…

Nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị bổ sung, sửa đổi thêm một số nội dung, câu chữ cụ thể hoặc kiến nghị phân tích sâu hơn, diễn đạt rõ ràng, cụ thể hơn những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân còn tồn tại; rà soát, đối chiếu, thống nhất một số điểm chưa nhất quán giữa các Văn kiện trong đánh giá, nhận định tình hình.

Các Tiểu ban đã xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của toàn hệ thống chính trị và nhân dân để hoàn thiện dự thảo các Văn kiện, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo hoàn chỉnh, trình Hội nghị Trung ương lần này.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào báo cáo tiếp thu, giải trình và toàn văn các dự thảo với tinh thần thật sự cầu thị.

“Tập trung cho ý kiến đối với các đề xuất bổ sung, chỉnh sửa và toàn văn dự thảo các Văn kiện, nhất là những vấn đề còn có ý kiến hoặc phương án lựa chọn khác nhau. Đồng thời cũng cần tỏ rõ chính kiến và có lập luận sắc bén, xác đáng để kiên quyết bác bỏ, phản bác những ý kiến sai trái, đi ngược lại quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng. Từ đó, xem xét, thông qua nội dung các dự thảo Văn kiện để hoàn chỉnh lần cuối trình Đại hội XIII của Đảng”, ông nói.

Về Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho hay, theo quy định của Điều lệ Đảng, mỗi kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng đều phải xây dựng các quy chế này.

Vừa qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban và cơ quan của Trung ương Đảng nghiên cứu, rà soát lại Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại các kỳ Đại hội trước (từ Đại hội VII đến Đại hội XII của Đảng); tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quy chế làm việc và Quy định về sinh hoạt của Đại biểu tại Đại hội (ở các Đại hội XI và XII) và đánh giá việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng do Trung ương khoá XI ban hành, đã được thực hiện có kết quả tốt đẹp tại đại hội đảng bộ các cấp.

Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị xây dựng dự thảo Quy chế làm việc và dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội lần này, trình Trung ương cho ý kiến để tiếp tục hoàn chỉnh, trình Đại hội XIII xem xét, quyết định.

“Tinh thần chung là phải phát huy dân chủ, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu; đồng thời phải thực hiện nghiêm các nguyên tắc, các quy định, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, trách nhiệm của cá nhân mỗi đại biểu dự Đại hội, đặc biệt là vai trò nêu gương của các Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII và các trưởng đoàn”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

vnexpress

Bạn là người đầu tiên bình luận

Bình Luận

Thông tin Email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*